Gwarancja / reklamacja

Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy lub drogą elektroniczną. Gwarancja zostaje udzielona na okres 12 miesięcy od daty wydania rzeczy, będącej przedmiotem sprzedaży.

Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.

Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej z poziomu konta użytkownika sklepu warsztat24.pl (zakładka REKLAMACJE). Może być także przesłana na adres e-mail: kontakt@warsztat24.pl

W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.